Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2019

notsoportrays
9818 dc77 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaciarka ciarka

June 08 2019

notsoportrays
9887 7ed5
Reposted fromtichga tichga viamojkubekherbaty mojkubekherbaty

June 06 2019

3412 0ca0 500
Reposted fromdeanfell deanfell viamonikasamodobro monikasamodobro

June 03 2019

notsoportrays
Before Sunrise (1995)
notsoportrays
notsoportrays
5546 9924 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaciarka ciarka
notsoportrays
notsoportrays
Wszystko trzeba odkryć samemu. I również przejść przez to zupełnie samemu.
— Tove Jansson
notsoportrays

May 29 2019

notsoportrays
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaciarka ciarka

May 28 2019

notsoportrays

May 26 2019

notsoportrays
8153 ffd0
Reposted fromgreensky greensky viatimecode timecode

May 25 2019

notsoportrays
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viaciarka ciarka
notsoportrays

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaciarka ciarka

May 20 2019

Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viamojkubekherbaty mojkubekherbaty

May 02 2019

notsoportrays
It must be obvious... that there is a contradiction in wanting to be perfectly secure in a universe whose very nature is momentariness and fluidity.
— Alan Watts
Reposted fromexistential existential viaciarka ciarka
notsoportrays
4482 83ca 500
Reposted fromaaxxx aaxxx viaciarka ciarka

May 01 2019

notsoportrays
4652 eb69 500
Reposted frommodalna modalna viastonerr stonerr
notsoportrays
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl