Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2018

notsoportrays
7204 ee7d 500
Reposted fromgruetze gruetze vialendi lendi
notsoportrays
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viastonerr stonerr
7577 d72c
Reposted fromsunlight sunlight vialendi lendi
8982 a51f 500
Reposted fromdokiis dokiis viaciarka ciarka
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viaMrLokaty MrLokaty
notsoportrays

Creative photos from mom and her two daughters

Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viasfm sfm
notsoportrays
7186 55e2
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viasfm sfm
notsoportrays
Reposted frompsychedelix psychedelix vialendi lendi
notsoportrays
3217 d90a 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialendi lendi
notsoportrays

May 27 2018

notsoportrays
9821 c758
View of Dresden by Moonlight (Detail) -  Johan Christian Dahl 1839
notsoportrays
9026 2816 500
Reposted fromtfu tfu vialejibet lejibet
7303 554e
Young Colin Firth, dammmit

May 18 2018

notsoportrays
notsoportrays
notsoportrays
Bogu nie wolno zmieniać biegu rzeczy, które pędzą związane łańcuchem przyczyn.
— Seneka Młodszy
notsoportrays
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
notsoportrays
3641 a983 500
Amsterdam by Vincent Gosselin
notsoportrays
5109 4970
Reposted frombloodymonk bloodymonk viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl